Mikail Rubinov谈人工神经网络和生物神经网络区别

Mikail Rubinov在Nature上对Rafael Yuste的文章(Nat. Rev. Neurosci. 16, 487–497 (2015))作出评论,认为他在谈及人工神经网络(artificial neural network)的研究历史时,并没有很好的区分人工神经 ……

opinion ann


© 2014-2015 NeuroTimes